Царинската тарифа е клучен инструмент со кој се врши правилно распоредување на стоки при увоз или извоз, со одредување на тарифен подброј за таа стока согласно Законот за Царинската тарифа чиј составен дел е истата, како и согласно прописите донесени врз основа на овој закон.

Номенклатурата на Царинската тарифа е усогласена со Номенклатурата на Хармонизираниот Систем на Светска царинска организација и Комбинираната номенклатура на Европската Заедница.

Царинската тарифа секоја година се усогласува и менува согласно измените на Комбинираната номенклатура на Европската Унија. За ваквото усогласување, Владата на Република Македонија донесува  Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа еднаш годишно и истата се применува од 1 јануари следната година. Усогласувањата се однесуваат на системот на имиња на стоката, системот на нумеричко означување, единечните мерки, како и забелешките кон соодветните Оддели и Глави. Царинските давачки се определени со Законот за Царинска тарифа.

Регулативите за распоредување на одредени видови на стоки усвоени од страна на Европската Комисија објавени во „Службен весник на Европската Унија“ се транспонираат во националното законодавство преку донесување на уредба од страна на Владата на Република Македонија. Уредбите се објавуваат квартално во „Службен весник на Република Македонија“ и задолжително се применуваат при распоредување на стоките. Подолу е дадена табела по тарифни ознаки, број на регулатива, број на уредба на усвојување и вид на стока:

Табела на стоки распоредени со уредбите за распоредување на Европска унија објавени во Службен весник на РМ, по тарифна ознака по растечки редослед.

Уредби на усвојување на Регулативите на Европската Комисија за распоредување на одредени видови на стоки објавени во „Службен весник на Република Македонија“

Список на стоки за распоредување согласно регулативите на Европската Комисија

Насока за распоредување на компјутери и софтвер согласно Царинската тарифа

Насока за распоредување на четирицикли - ATV моторни возила (за сите терени) согласно Царинската тарифа 

Насока за распоредување на комбинирани моторни возила за превоз на лица и стоки од тарифните броеви 8703 и 8704 на Царинската тарифа