Пилот испостави кои ќе учествуваат во тестирања на Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) со цел финализирање и целосно воспоставување на системот

Известување за одржување на обуки за Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД)

 

Иницијална техничка спецификација за веб сервисите на СОЦДАД

XSD - XML Schema definition

WSDL - Web Services Description Language

 

Модул за увоз

XSD шеми за валидација на пораките за увоз

Спецификација на пораки за модулот за увоз

Бизнис спецификација за модулот за увоз

 

Модул за извоз

XSD шеми за валидација на пораките за извоз

Спецификација за пораки за модулот за извоз

Бизнис спецификација за модулот за извоз

Структура и содржина на електронската извозна декларација

Извозна постапка со примена на СОЦДАД

 

Модул за транзит

XSD шеми за валидација на пораките за тразит

 

Интегрирана тарифна околина

Нацрт Прирачник за ТАРИМ