Ако во постапката на утврдување на царинската вредност е потребно да се изврши конверзија на странска во домашна валута, согласно член 43 од Царинскиот закон, странската валута се пресметува во домашна валута според средниот курс утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (http://www.nbrm.mk).

Начинот на примена на средниот курс во постапката на утврдување на царинската вредност е пропишан во Правилникот за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност, објавен во Службен весник на РМ број 117/2009 (http://www.slvesnik.com.mk).

Курсна листа што се применува од 01.07.2019 година

КОДЈУЛИ 2019 (19.06.2019)

EUR

61.4913

USD

54.9667

GBP

68.7822

CHF

55.0258

SEK

5.7786

NOK

6.2878

JPY

0.5079

DKK

8.2349

CAD

40.9505

AUD

37.6117